Youtube logo
Menu

Tænker du på miljøet, når du tænder for elektronikken?

Omkring halvdelen af vores produkter er omfattet af 2 EU-direktiver - WEEE og RoHS.

 

ROHS-direktivet 
Dette direktiv (Restriction of Hazardous Substances) sætter fælles EU-regler for indhold af bly, kviksølv, cadmium, hexavalent chrom samt de bromerede flammehæmmere PBB og PBDE i elektriske og elektroniske produkter. Formålet er at begrænse brugen af giftige materialer. Direktivet har medført en omfattende proces i vores indkøbsafdeling med henblik på at sikre, at alle relevante produkter lever op til de nye krav. De nye, ofte lidt dyrere råvarer, der har erstattet eksisterende dele, har i nogle tilfælde smittet af på vores priser. Det er et mål for hele Monacor International-koncernen at overholde de nye retningslinier - og derfor ikke importere produkter, der ikke er RoHS-konforme, efter skæringsdatoen.

Mere information om RoHS finder du her.

 

WEEE-direktivet

Dette direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment) betyder, at det er os som distributør, der er ansvarlige for håndteringen af el-skrot i Danmark. Formålet er at sikre miljømæssig forsvarlig genbrug/bortskaffelse af elektronik. Forbrugeren vil ikke mærke en forskel, da el-skrottet stadig blot skal indleveres på den lokale genbrugsplads. Vi er tilmeldt Elretur-ordningen (www.elretur.dk), som står for den praktiske håndtering og administration af ordningen. Samtidig er det dem, som opkræver en lovpligtig miljøafgift for alle relevante produkter. Denne afgift vil vi opkræve som en separat linie på vores fakturaer.

Mere information om WEEE finder du her.

Information om Elretur

Elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand.

Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Pb (bly). Dette er et særligt skadeligt stof og det er derfor specielt vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet.

Det er vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk

udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og

andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne.

 

Mere information om Elretur finder du her.

NYE PRODUKTER

TILBUD

KONTAKT

Spørg Monacor?

  Har du spørgsmål, ris eller ros,

så kontakt os på 44 34 90 00,

brug vores chat

eller send os en mail